Regulamin

Regulamin

§ 1. Zasady ogólne i definicje

Poświęć chwilę i zapoznaj się z naszym Regulaminem. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zapisów. Jeżeli nie zgadzasz się z nimi – prosimy nie korzystaj z serwisu OTravel.pl.

1. OTravel.pl – serwis internetowy prowadzony przez Krzysztof Bobin Quality Bros, ul. Bydgoska 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 5992532598. Serwis łączy ludzi, którzy chcą sprzedać niepodlegające zwrotowi rezerwacje, z tymi, którzy chcą taniej odkupić podróż.

2. Serwis dedykowany jest wyłącznie osobom indywidualnym – konsumentom. Nie akceptujemy ofert wystawianych przez Biura Podróży, Hotele, Agentów Biur Podróży ani innych firm sprzedających bilety, noclegi, wakacje i rezerwacje.

3. DEFINICJE:

 • Użytkownik – osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca dostęp do Internetu, która przegląda oferty umieszczone na stronie www.otravel.pl.
 • Oferta sprzedaży – oferta odsprzedaży Rezerwacji, umieszczona na OTravel.pl przez Sprzedającego, za kwotę ustaloną przez Sprzedającego, stanowiącą część ceny, jaką Sprzedający pierwotnie uiścił za Rezerwację.
 • Rezerwacja – opłacone w całości lub w części przez Sprzedającego wakacje, bilety, noclegi, których jest właścicielem, które zakupił działając jako konsument i które oferuje za pośrednictwem OTravel.pl do sprzedania.
 •  Sprzedający – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest właścicielem Rezerwacji, którą chce za pośrednictwem OTravel.pl odsprzedać Kupującemu na podstawie umowy sprzedaży.
 • Kupujący – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem OTravel.pl odkupuje Rezerwację od Sprzedającego na podstawie umowy sprzedaży.
 • Umowa sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem OTravel.pl między Sprzedającym a Kupującym, działającymi jako osoby prywatne (nie przedsiębiorcy) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny.
 • Opłata sucess fee – opłata pobierana przez OTravel.pl od Sprzedającego w wysokości 10% wartości Rezerwacji określonej w Umowie sprzedaży, należna w momencie, gdy Kupujący potwierdzi OTravel.pl i Sprzedającemu prawidłowe przepisanie danych uczestników Rezerwacji w Biurze Podróży, Hotelu, u Agenta Biura Podróży itp. W przypadku odsprzedaży "zaliczki lub przedpłaty" Opłata Sucess fee odnosi się do kwoty odzyskanej przez Sprzedającego, nie mniej niż 50 zł. Dla programu "Bezpieczny zakup wakacji" - opłata wynosi 99 zł.
 • Organizator turystyczny - osoba prawna, u której Sprzedający, działający jako konsument, kupił Rezerwację, którą chce odsprzedać za pośrednictwem OTravel.pl, tj. Biuro Podróży, Hotel, Agent Biura Podróży, Linie Lotnicze itp.
 • Rachunek powierniczy – rachunek bankowy OTravel.pl, na który Kupujący przelewa cenę za Ofertę sprzedaży i z którego dokonywana jest płatność pomniejszona o Opłatę sucess fee dla Sprzedającego.
 • DOK OTravel.pl – Dział Obsługi Klienta serwisu OTravel.pl. Dostępny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, email: info@otravel.pl.
 • Gwarancja Zwrotu Pieniędzy – OTravel.pl gwarantuje zwrot 100% wpłaconej kwoty za Rezerwację Kupującemu, jeśli Sprzedający nie zmieni w terminie danych uczestników Rezerwacji, zgodnie z umową zawartą z Kupującym.

§ 2. Zobowiązania Sprzedającego

 1. Sprzedający dodając Ofertę sprzedaży oświadcza, że jest jedynym i pełnoprawnym właścicielem Rezerwacji.
 2. Sprzedający zobowiązany jest w pierwszej kolejności potwierdzić u Organizatora turystycznego, że odsprzedaż Rezerwacji i zmiana danych uczestników, jest możliwa.
 3. Dodanie Oferty sprzedaży rozpoczyna się od podania danych osobowych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu oraz ustalić cenę odsprzedaży. Następnie należy przesłać skan lub zdjęcie potwierdzenia Rezerwacji/ dokumentu podróży.
 4. OTravel.pl uzupełnia dane szczegółowe Oferty sprzedaży na podstawie potwierdzenia Rezerwacji /dokumentu podróży.
 5. Przed publikacją Oferty sprzedaży, Sprzedający otrzymuje do niej link.
 6. Oferta sprzedaży staje się widoczna dla Użytkowników serwisu OTravel.pl.
 7. Sprzedający może w każdej chwili edytować dane Oferty sprzedaży kontaktując się z DOK OTravel.pl.
 8. Zmiana przez Sprzedającego ceny Oferty sprzedaży może nastąpić mailowo.
 9. W przypadku pytań ze strony Użytkowników, Sprzedający zobowiązuje się udzielać informacji bez zbędnej zwłoki.
 10. O wpływie środków od Kupującego na rachunek powierniczy OTravel.pl, OTravel.pl niezwłocznie zawiadamia Sprzedającego, który zobowiązuje się w ciągu 36 godzin roboczych zmienić dane uczestników Rezerwacji u Organizatora turystycznego, zgodnie z Umową sprzedaży zawartą z Kupującym i potwierdzenie ich zmiany przesłać e-mailem Kupującemu oraz DOK OTravel.pl. Jeżeli w wyniku niedbalstwa lub zaniechania Sprzedający nie dopełni tego terminu – OTravel.pl zwraca w całości środki na rachunek Kupującego.
 11. Sprzedający, po podpisaniu przez Kupującego Umowy sprzedaży, zobowiązuje się niezwłocznie wydać mu za pośrednictwem e-miala wszelkie elektroniczne dokumenty dotyczące Rezerwacji. W przypadku, jeśli konieczne jest wydanie dokumentów dotyczących Rezerwacji w formie papierowej, Sprzedający zobowiązany jest doręczyć je Kupującemu na swój koszt w ciągu 96 godzin roboczych od chwili zmiany danych uczestników Rezerwacji.
 12. Dodanie Oferty sprzedaży w serwisie OTravel.pl jest bezpłatne. Opłata sucess fee w wysokości 10% jest pobierana wyłącznie w przypadku skutecznej odsprzedaży Rezerwacji. Przy zabezpieczaniu transakcji, gdzie dwie strony zgłosiły się do OTravel.pl - opłata wynosi 61,50 zł.
 13. W przypadku sprzedaży Rezerwacji poprzez inne niż OTravel.pl źródło – Sprzedający zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym DOK OTravel.pl. OTravel.pl niezwłocznie usuwa Ofertę sprzedaży z serwisu.
 14. Sprzedający zobowiązuje się, że nie będzie ustalał osobnych warunków sprzedaży Rezerwacji bezpośrednio z Kupującym z pominięciem OTravel.pl i że Umowa sprzedaży zostanie zawarta poprzez serwis OTravel.pl.

§ 3. Zobowiązania Kupującego

 1. Kupujący uprawniony jest do zadawania pytań Sprzedającemu o warunki Oferty sprzedaży.
 2. W momencie przekazania OTravel.pl przez Kupującego pozytywnej decyzji o kupnie Oferty sprzedaży – Kupujący otrzymuje Umowę sprzedaży uzupełnioną danymi Sprzedającego.
 3. Po uzupełnieniu przez Kupującego danych w Umowie sprzedaży, podpisaniu i odesłaniu OTravel.pl e-mailem jej skanu/ zdjęcia – Kupujący zobowiązany jest wpłacić ustaloną w Umowie sprzedaży cenę w ciągu 12 godzin roboczych na rachunek powierniczy OTravel.pl.
 4. Kupujący może odstąpić od umowy max. w ciągu 6 godziny od momentu wpływu środków na rachunek powierniczy OTravel.pl. Odstąpienie od umowy powinno być skutecznie dostarczone Sprzedającemu oraz DOK OTravel.pl e-mailem. Nie dotyczy ofert "last minute", kiedy do rozpoczęcia zostało mniej niż 48 godzin.
 5. Po otrzymaniu od Sprzedającego informacji o zmianie danych uczestników Rezerwacji, Kupujący zobowiązuje się w ciągu 12 godzin roboczych potwierdzić u Organizatora turystycznego nowe dane oraz ich poprawność i powiadomić o tym DOK OTravel.pl oraz Sprzedającego.
 6. Na Kupującym ciąży odpowiedzialność za dokładną weryfikację Oferty sprzedaży oraz warunków Organizatora turystycznego, w tym przede wszystkim: wymagania szczepień, przepisów co do dokumentów uprawniających do przekraczania granicy, restrykcje bagażowe itp. Kupujący jednocześnie akceptuje warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej Organizatora i przyjmuje na siebie wszystkie prawa i obowiązki.
 7. Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie ustalał osobnych warunków sprzedaży Rezerwacji bezpośrednio ze Sprzedającym z pominięciem OTravel.pl i że Umowa sprzedaży zostanie zawarta poprzez serwis OTravel.pl.

§ 4. Zobowiązania OTravel.pl

 1. OTravel.pl dołoży wszelkiej staranności do zapewnienia nieprzerwanego działania serwisu i możliwości dodawania oraz zakupu Ofert sprzedaży przez Użytkowników serwisu.
 2. OTravel.pl jest odpowiedzialny za poprawne uzupełnienie danych otrzymanych od Sprzedającego w Ofertach sprzedaży publikowanych na stronie www.otravel.pl.
 3. OTravel.pl dołoży wszelkich starań, aby czas akceptacji Ofert sprzedaży oraz komunikacja między Kupującym a Sprzedającym, był jak najkrótszy.
 4. OTravel.pl zobowiązuje się do należytej i zgodnej z przepisami ochrony danych osobowych Użytkowników, Kupujących i Sprzedających.
 5. OTravel.pl jest platformą łączącą Sprzedających z Kupującymi. Serwis nie posiada, nie odsprzedaje ani nie jest współwłaścicielem Ofert sprzedaży publikowanych w OTravel.pl.
 6. Rolą OTravel.pl jest umożliwienie: dodawania Ofert sprzedaży Rezerwacji, oglądania Ofert sprzedaży, komunikacji między Sprzedającym a Kupującym oraz pośrednictwo w bezpiecznym zawarciu i zrealizowaniu Umowy sprzedaży Rezerwacji.
 7. OTravel.pl przekazuje środki Sprzedającemu w ciągu 24 godzin roboczych od momentu, kiedy Kupujący potwierdzi OTravel.pl e-mailem poprawność nowych danych uczestników Rezerwacji. Środki przekazane na rachunek bankowy Sprzedającego są pomniejszane o Opłatę sucess fee - 10% lub 50 zł w przypadku odsprzedaży zaliczki lub 61,50 zł w przypadk programu "Bezpieczne zakupy wakacji".
 8. OTravel.pl nie ubezpiecza żadnej ze stron Umowy sprzedaży – Umowa sprzedaży zawierana jest wyłącznie między Sprzedającym a Kupującym.
 9. OTravel.pl zapewnia Gwarancję Zwrotu Pieniędzy w przypadku niewywiązania się z Umowy sprzedaży przez Sprzedającego, do momentu otrzymania potwierdzenia poprawności zmienionych danych uczestników Rezerwacji przez Kupującego. Po tym etapie – wszelkie roszczenia winny być rozstrzygane między Sprzedającym i Kupującym w oparciu o zawartą przez nich Umowę sprzedaży, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
 10. OTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty lub utracone korzyści po stronie Sprzedającego lub Kupującego, wynikające np. z niezrealizowania postanowień Umowy sprzedaży, braku lub zbyt późnej odpowiedzi ze strony Kupującego lub Sprzedającego.
 11. OTravel.pl nie gwarantuje odsprzedaży Oferty sprzedaży za pośrednictwem serwisu i nie jest zobowiązane do wypłaty rekompensaty za niesprzedane Oferty sprzedaży.
 12. W przypadku zainteresowania ofertą więcej niż 2 Kupujących, OTravel daje pierwszeństwo osobie, która skontaktowała się jako pierwsza. Osoba ta otrzymuje umowę od Sprzedającego i 2-godzinny czas na odesłanie skanu podpisanej umowy wraz z potwierdzeniem przelewu na adres info@otravel.pl.

§ 5. Opłaty i płatności

 1. Dodając i kupując Ofertę sprzedaży w serwisie OTravel.pl wyrażasz zgodę na istniejący proces płatności.
 2. Płatności otrzymane od Kupującego są powierzane na rachunek powierniczy OTravel.pl i przechowywane do momentu potwierdzenia przez Kupującego prawidłowej zmiany danych uczestników Rezerwacji. OTravel.pl nie obraca środkami wpłaconymi przez Kupujących. Kupujący do momentu potwierdzenia poprawności zmiany danych Rezerwacji, może otrzymać całkowity zwrot wpłaconej kwoty.

§ 6. Zabronione działania/czynności

 1. OTravel.pl nie toleruje ogłoszeń spamerskich, dodawanych przez osoby prawne i prowadzące działalność gospodarczą – OTravel.pl jest przeznaczone dla osób fizycznych poza ofertami partnerskimi z serwisu Wakacje.pl.
 2. Użytkownik zobowiązuje się chronić dane osobowe Sprzedającego i Kupującego, jak swoje własne poufne informacje.
 3. OTravel.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Użytkownicy stosują się do niniejszego Regulaminu i usunięcia Użytkownika i/lub jego Oferty sprzedaży, jeżeli zostanie złamany któryś z zapisów Regulaminu.
 4. OTravel.pl nie zgadza się na dodawanie Ofert sprzedaży nieprawdziwych, przeterminowanych lub takich, gdzie Sprzedający nie jest rzeczywistym właścicielem Rezerwacji. OTravel.pl jest bezpieczną platformą dla wszystkich stron transakcji.

§ 7. Prawo własności intelektualnej

Serwis OTravel.pl, jego wygląd, zawartość, funkcjonalność oraz logo i nazwa są własnością Quality Bros. Jeżeli chcesz skorzystać z któregoś elementu lub fragmentu – skontaktuj się z nami.

§ 8. Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: Krzysztof Bobin prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Quality Bros z siedzibą w 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Bydgoska 9, adres e-mail: info@otravel.pl.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania usługi pośrednictwa w odsprzedaży Rezerwacji.
 3. Zbieramy dane Sprzedającego, Kupującego oraz innych uczestników rezerwacji, które są niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży między stronami oraz zmiany danych uczestników Rezerwacji: Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Adres pocztowy Data urodzenia
 4. Pełna rejestracja w serwisie OTravel.pl jest dobrowolna i nieobowiązkowa.
 5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 6. OTravel.pl szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowanie komunikacji (SSL), a przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 7. Dane osobowe, które podawane są w formularzu Oferty sprzedaży, traktowane są jako dane poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 8. Podane dane nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom – dane będą jedynie przesyłane Sprzedającemu i Kupującemu, a OTravel.pl kontaktuje się z Użytkownikiem tylko w sprawach dotyczących OTravel.pl.
 9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania - skontaktuj się z nami na adres mailowy: info@otravel.pl.
 10. Dane osobowe zbierane w celu pośrednictwa w odsprzedaży rezerwacji będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia wykonywania usługi, tj. do momentu wygaśnięcia roszczeń, jakie strony umowy Sprzedaży mogą wnosić wobec siebie tj. 6 lat.
 11.  Żadne dane zebrane przez OTravel.pl nie zostaną udostępnione osobom trzecim bez wyraźnej zgody ich właściciela, poza partnerami Serwisu: (SMS API) lub na wyraźne wezwanie organów sądowych, policyjnych, śledczych.
 12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 13. Dane rozliczeniowe przechowywane są zgodnie z ustawą o rachunkowości - przez 5 lat.

§ 9. Polityka Cookies

 1. Strona korzysta z "cookies" - tzw. ciasteczka, to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na komputerze Użytkownika, tablecie, smartphonie, podczas gdy odwiedza strony w internecie. Kiedy Użytkownik ponownie odwiedzasz stronę, witryna rozpoznaje go właśnie poprzez pliki cookies. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu przeglądarki z jakiej korzysta Użytkownik, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie, dacie i lokalizacji, oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. OTravel.pl wykorzystuje pliki cookies w celach: świadczenia usług, statystycznych i reklamowych. Monitorowanie informacji o Użytkownikach następuje przy pomocy narzędzi Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.
 3. Serwis OTravel.pl wykorzystuje również pixel Facebook, co oznacza, że Facebook może wykorzystywać pliki cookies, w celu targetowania reklam.
 4. OTravel.pl wykorzystuje pliki cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W każdej chwili Użytkownik może wyłączyć działanie cookies, jednak niemożliwe stanie się wówczas skorzystanie z usług serwisu OTravel.pl. Użytkownik możesz również zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Brak zmian w ustawieniach oznacza, że pliki cookies będą automatycznie zapisywane. Jak wyłączyć pliki cookies? Instrukcja dotyczące zarządzania plikami cookies dostępna jest tutaj.

§ 10. Pozostałe postanowienia

 1. Reklamacje dotyczące działania serwisu www.otravel.pl należy zgłaszać mailowo na adres: info@otravel.pl. OTravel.pl zastrzega sobie odpowiedzieć na wniesioną reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie głównej serwisu www.otravel.pl co najmniej 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian.
 3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie świadczenia usług przez Otravel.pl, rozstrzygane będą przez właściwe miejscowo i rzeczowo sądy powszechne.